-

దామిట్ కధ అద్దం తిరిగింది దామిట్ కధ అద్దం తిరిగింది