-

ప్రాణం  మీదికొచ్చిన తాకట్టు ప్రాణం మీదికొచ్చిన తాకట్టు