-

బోల్తా కొట్టింది లే బులబుల్ పిట్ట.. బోల్తా కొట్టింది లే బులబుల్ పిట్ట..