సరే సరే పిట్ట కథ - ఎ వి ఎమ్

sare sare pitta katha

"కూరలు తీసుకొస్తా మా...నసా! తలుపేసుకో" గావుకేక పెట్టాడు మహర్షి

మా..'నసా' అని పిలవొద్దన్నాన! ధడేలున తలుపు వేసుకుంది మానస

"నువ్వు టీ వీ చూస్తూ వుండు" అన్నాడు బెట్టుగా

"అది నువ్వు చెప్పాలా! సరే సరే"

"వస్తూ వస్తూ చిల్లర సరుకులు తెస్తా"

"ఊ .. సరే సరే"

"మన బుజ్జిగాడి స్కూలు ఫీజు కట్టోస్తా "

"సరే సరే"

"గ్యాసు, బ్యాంకు పని, అధార్ కార్డు గొడవ చూసొస్తా!"

"ఊ .. సరే సరే"

"అట్నించి అటే అమ్మా నాన్న వున్న ఆశ్రమానికి వెళ్ళి పలకరించి వస్తా!"

"వద్దు "

మరిన్ని వ్యాసాలు

అంజలీ దేవి.
అంజలీ దేవి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
దసరా పండుగ !
దసరా పండుగ !
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మహానటి సావిత్రి .
మహానటి సావిత్రి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పేకేటి శివరాం.
పేకేటి శివరాం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
అడవి బాపిరాజు.
అడవి బాపిరాజు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యం.ఆర్.రాధ.
యం.ఆర్.రాధ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
శివాజి గణేషన్ .
శివాజి గణేషన్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.