-

పరీక్ష ఏదైనా పద్ధతి ఒకటే పరీక్ష ఏదైనా పద్ధతి ఒకటే