-

వెజ్ - నాన్ వెజ్........ వెజ్ - నాన్ వెజ్........