-

మునక్కాడ ముక్కలుగా కోసి వండాలి. మునక్కాడ ముక్కలుగా కోసి వండాలి.