విరమణ సంగీతం (కవిత) - దాట్ల దేవదానం రాజు

viramana sangeetham

              లోలోపలి రక్త చలనవేగం
               కాసేపు ఆగింది
               అక్షరాలు దిద్దించిన
               చేతివేళ్ళు అలసిపోయి
               స్పర్శకతీతంగా
               బిగుసుకుపోయాయి
               అనేకానేక సమయ సందర్భాలు
               కలగా రూపాంతరం చెందాయి .

               ప్రశ్నించే రెమ్మలు
               మూగవోయినట్లు
               శూన్యంగా మిగిలిపోయాయి

               రోజూ వెళ్ళే
               పాఠశాల దారి చూపే
               బాణం గుర్తు
               ఆకాశం వైపుకు తిరిగింది

               జ్ఞానబోధ చేసే
               కుర్చీ -
               ఖాళీతనాన్ని మోస్తూంది

               కాల నిర్ణయ పట్టికలో
               దినవారీ
               పొడి అక్షరాల సంతకం
               ఇక ఇంట్లోనే.

               పటమేదో సగంలోనే ఆగినట్లు
               వయస్సు చేసిన అల్లరికి
               గొంతు మూగబోయింది
               ఇక విరమణ సంగీతానికి
               వాయిద్యాలు వెదుక్కోవాల్సిందే.