వామన కవితలు - బత్తుల వీ వీ అప్పారావు

vamana kavithalu - bathula v v apparao

"నాడు భర్త పోతే/ సతీ సహగమనం,
నేడు ఆడబిడ్డ అయితే/ కడుపులోనే హననం.
ప్రకృతి ప్రతిరూపం పై ఎంత కిరాతకం?
"

___________________________________

"బట్టల దుకాణం, దాని పక్కన బంగారం దుకాణం,
దాని పక్కన మళ్ళీ బట్టల దుకాణం, దాని పక్కన మళ్ళీ బంగారం దుకాణం,
బట్టలు, బంగారమే మన జీవితం..!!
"