తెలుగు సంస్కృతి(కవిత) - మోపూరు పెంచల నరసింహం

కట్టులో బొట్టులో
నడకలో నడతలో
పలుకులో చేతలో
ముంగిట ముగ్గుల్లో
ముదిత బుగ్గల్లో
విరబూసె సిగ్గుల్లో
మామిడి తోరణాల పచ్చదనంలో
భానుడి కిరణాల వెచ్చదనంలో 
గడపలకు పూసె పసుపు పసిడికాంతిలో
ఆరు రుచులలో
ఆమని సోయగములో
అలరించె ప్రకృతిలో 
సప్తవర్ణాలలో 
సప్త స్వరాలలొ
సప్తపదిలొ
తేనెలొలుకు తెలుగులొ
సంప్రదాయాల మేలిముసుగులొ
ఆచారాల వెలుగులో
పరిమళిస్తొంది తెలుగుసంస్కృతి
ఇదే సకలశాస్త్రాల ఆకృతి
సధ్గుణాల హారతి