మినీ కవితలు - చిన్నా గాడు

  •  నాలో నేనేడిస్తే బాధ .. నీతో నేనేడిస్తే ప్రేమ!
     
  • ప్రతి ఒక్కడిలో ఒక గురజాడ,తిలక్,రోర్క్,బాలగోపాల్, ఉన్నారు.
    కానీ ఎంత సేపు ఉంటారనేదే ప్రశ్న ..