నవలలు

Agent Ekamber
ఏజెంట్ ఏకాంబర్
- ఇందూ రమణ
Nadiche Nakshatram
నడిచే నక్షత్రం
- పి.వి.డి.ఎస్. ప్రకాష్
Anubandaalu
అనుబంధాలు
- సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు