నవలలు

Nadiche Nakshatram
నడిచే నక్షత్రం
- పి.వి.డి.ఎస్. ప్రకాష్
Anubandaalu
అనుబంధాలు
- సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు