నవలలు

meghana
మేఘన
- కోరం కిషోర్
O College Dropout Prema Katha
ఓ కాలేజ్ డ్రాపవుట్ ప్రేమకథ
- సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
Agent Ekamber
ఏజెంట్ ఏకాంబర్
- ఇందూ రమణ
Nadiche Nakshatram
నడిచే నక్షత్రం
- పి.వి.డి.ఎస్. ప్రకాష్
Anubandaalu
అనుబంధాలు
- సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు