-

బొట్టు బొట్టు ఒడిసి పట్టు..🤔 బొట్టు బొట్టు ఒడిసి పట్టు..🤔