అదృష్టం - బన్ను

adrushtam

ఎవరైనా ఏదన్నా సాధించినా, పైకొచ్చినా వాడి అదృష్టం బాగుందిరా... అనటం మనకి అలవాటై పోయింది. అంతే గానీ, వాడెంత కష్టపడి పైకొచ్చాడో ఎవరూ ఆలోచించట్లేదు.

మనం మానవ ప్రయత్నం మానేసి... నాకు అదృష్టం లేదనుకోవటం తప్పు అని నా ఉద్దేశ్యం. మనకు అనువైన రీతిలో, నానా తంటాలు పడో శత విధాలా ప్రయత్నిద్దాం. ఐనా ఫలితం రాకపోతే అప్పుడు మనకి అదృష్టం బాగోలేదని భావిద్దాం!

పడిపోయి లేచిన కంపెనీలెన్నో ఉన్నాయి. దానికి 'ఆపిల్' ఉదాహరణ! 'చచ్చింది... కంపెనీ' అన్నవాళ్ళ నోర్లు మూయించాడు 'స్టీవ్ జాబ్స్'! ఆపిల్ 'IPOD' తో లేచి 'I Phone' తో ప్రపంచాన్నే ఆకర్షించిందా కంపెనీ. ప్రస్తుతం 'NOKIA' ని అలా అంటున్నారు. రేపు ఏమి జరుగుతుందో మనం ఊహించగలమా? ఊహించగలిగితే మనం దేవుడితో సమానమే!

అదృష్టం ఎవరిసొత్తూ కాదు. ప్రయత్నిస్తే అదృష్టం మన వెంటే వుంటుంది. శ్రద్ధా, భక్తులతో ప్రయత్నిద్దాం... అదృష్టం మన వశమవుతుంది.

"చేత కాని తనముంటే నీలో....జాతకాన్ని నిందించకు" అన్న డా|| సి. నారాయణ రెడ్డి గారి ద్విపద పంక్తిలో ఉన్న ఆంతర్యం ఇదే.

GOOD LUCK!

మరిన్ని వ్యాసాలు

ద్వీపాలు-వర్షాలు.పురాణకథ.
ద్వీపాలు-వర్షాలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మాస్క్ బాంబులు
మాస్క్ బాంబులు
- చంద్ర శేఖర్ కోవూరు
Lahiri Lahiri Lahirilo -2
లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో-2
- కర్రా నాగలక్ష్మి
మన సినిమాల్లో గోదావరి గీతాలు.
మన సినిమాల్లో గోదావరి గీతాలు.
- డా.బెల్లంకేండ నాగేశ్వరరావు.
తెలుగు నాటకరంగ విషేషాలు.
తెలుగు నాటకరంగ విషేషాలు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కోరికలే గుర్రాలు ఐతే
కోరికలే గుర్రాలు ఐతే
- చంద్ర శేఖర్ కోవూరు
శ్రీ కుమారస్వామి ఆలయాలు.
శ్రీ కుమారస్వామి ఆలయాలు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.