నానీలు - కొత్తపల్లి ఉదయబాబు

 
 
అక్షరాలను
తొడుక్కున్నాను
బ్రతుకుతెరువు
తెలిసింది...!!!
 
 
 
 
 
చేప కధ 
చెప్పబోయాను...
వాడు బంగారు పుట్టలో
వేలుపెట్టేశాడు...!!!
 
 
 
మూడు రెక్కల ఫాను
గాలి మూడువైపులకే...
ఎనిమిది
దిక్కులకు ఏది దిక్కు?