జీవితానికి ఒక లెక్కుంది - కురుగంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి

జీవితానికి ఒక లెక్కుంది

                                      జీవితానికిఒకలెక్కుంది

 

 మనజననంతొమ్మిదిమాసాలునిండినతర్వాత

 

అన్నప్రాసనఆరుమాసాలఅనంతరం

 

అక్షరాభ్యాసంమూడుసంవత్సరాలుదాటాక

 

బడికిపంపేదిఐదుసంవత్సరములువచ్చాక

 

పదహారుసంవత్సరములువెళ్ళాకయవ్వనంలోఅడుగు

 

పాతికసంవత్సరాలపిదపవివాహప్రాప్తి

 

సంసారం,సంతానం,సంపాదనతక్కినసమయంలో

 

పిల్లలేఆస్తులనికూడికమొదలగుతుంది

 

పెరిగేకోరికలేగుణింతాలుగామారతాయి

 

బంధువులుచేరిభాగహారములతోసరిచేస్తారు

 

భార్యఒక్కతేమనకుశేషముగామిగులుతుంది.

 

వయస్సుమీదపడితేఅన్నీతీసివేతలే

 

వృద్ధాప్యములోపిల్లలకే  అప్పులుగాతేలుతారు

 

పుణ్యాలుచేసుకుంటేమనఖాతాలోజమవుంటుంది

 

పాపాలుపోగైతేఖాతాలోఖర్చువ్రాసివుంటుంది

 

చివరికివిధాతేలెక్కపూర్తిచేస్తాడు

 

విశ్వానికేలెక్కలమాష్టారుమరిపైవాడేగా

 

 

 

కురుగంటిశ్రీరామచంద్రమూర్తి

గుంటూరు

Cell 9848112508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మరిన్ని వ్యాసాలు

నాన్న కి ప్రేమతో...
నాన్న కి ప్రేమతో...
- ఉషాభగావతి పేరి
కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి.
కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పద్మశ్రీ నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్.
పద్మశ్రీ నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పాలగుమ్మి పద్మరాజు.
పాలగుమ్మి పద్మరాజు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
హరికథా చక్రవర్తి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు.
హరికథా చక్రవర్తి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.