డిటైన్ - లఘు చిత్రం - శివ ప్రసాద్

Detain Short Film

ముల్లుని ముల్లుతోనే తీయాలి....మోసాన్ని మోసం తోనే జయించాలి...
కానీ, మోసం జరుగుతున్నప్పుడు గుర్తిస్తేనే అది సాధ్యం...
అతడు గుర్తించాడా? జయించగలిగాడా??