వ్యాసాలు

Sri Swamy Vivekananda Biography
శ్రీ స్వామి వివేకానంద
- సుధారాణి మన్నె
sundaravadana poems
సుందర వదనాష్ట కందాలు
- వి.యస్.కె.హెచ్.బాబురావు
our relation with pins
సూది, పిన్నీసులు
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
Navvula Jallu by Jayadev Babu
నవ్వుల జల్లు
- జయదేవ్
Kaakoolu by Sairam Akundi
కాకూలు
- సాయిరాం ఆకుండి
actress suryakantham
సుశాస్త్రీయం
- టీవీయస్.శాస్త్రి
Detain Short Film
డిటైన్ - లఘు చిత్రం
- శివ ప్రసాద్
Navvula Jallu by Jayadev Babu
నవ్వుల జల్లు
- జయదేవ్
Sri Swamy Vivekananda biography
శ్రీ స్వామి వివేకానంద
- సుధారాణి మన్నె
Mokkubadi
మొక్కుబడి
- బన్ను
Kaakoolu by Sairam Akundi
కాకూలు
- సాయిరాం ఆకుండి
Haasya Nata Navabu - Rajababu
హాస్య నట నవాబు
- జె. వి. కుమార్ చేపూరి
ballari raghava biography
సుశాస్త్రీయం
- టీవీయస్. శాస్త్రి