'అ' నుండి 'అః' వరకు - రాజవరం ఉషా

"అ" అంటే అర్ధం ఏమని చెప్పాలి? మొదట గుర్తొచ్చేది " అమ్మ"
"ఆ" కలి పుట్టినప్పటి నుంచే మొదలు మనిషికి .......దాని కోసం
"ఇ"ల్లు కట్టుకుంటాడు ......ఇల్లన్నాక
"ఈ"గ వాలకుండా ఉంటుందా?
"ఉ"త్తి గా  కూచోలేడు కదా ...అమ్మ చెప్పినట్లు
"ఊ" రికెళ్ళి....
"ఎ"క్కడైన పని సంపాదించి
"ఏ"మైన కలో..గంజో తాగాలి కదా ....
"ఐ" పోయిందనుకుంటే పొరబాటే !
"ఒ"క మంచి ఉపాధి దొరికింది కదా
"ఓ" శుభ ముహూర్తాన మంచి పిల్లను చూసి ..అమ్మ మన కుర్ర వాడితో
"ఔ"ననిపించి ...వివాహం జరిపించింది ...
"అం"దరు పెద్దలు నవ దంపతులను దీవించి ...
"ఆహా" అని ఆస్వాదిస్తూ భోజనాలు చేసి వెళ్లారండీ

మరిన్ని వ్యాసాలు

కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మనజానపద కళలు
మనజానపద కళలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మన శిల్ప శోభ .
మన శిల్ప శోభ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
హనుమంతుడు.
హనుమంతుడు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యజ్ఞం .
యజ్ఞం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
శారదా పీఠం .
శారదా పీఠం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.