నానీలు - కొత్తపల్లి ఉదయబాబు

తూటాలెపుడూ
బందీలే...
ప్రాణాలుఅనంతంలో 
కలిసాకా కూడా..!!!

****
 
భటుత్వం
రక్షణ కవచమైతే...
ప్రజలెపుడూ
ప్రేమైకమూర్తులే...!!!

​****
 
ఉపాధ్యాయుని చేత
బెత్తం నేరం...
తుపాకీ పేలితే
హర్షద్వానం...!!!

​****
 
కన్నపేగు
ఆక్రోశిస్తోంది...
ఎండిపోయిన కళ్ళు
చెమరించేదెపుడని...!!!

​****
 
సమీకరణాలు
సమానమైతే
ఆత్మలకు
సంతృప్తి కలిగేనా?