శ్రీరామనవమి శుభాకంక్షలు - సిరాశ్రీ

వన్నెల మాలను గైకొని
చిన్నెల జానకి రఘుపతి శిరమున వేసెన్
కన్నుల పండుగ కాగా
మిన్నును ముట్టెను ముదమది మిథిలా పురిలోన్

మునీంద్ర వాక్యం పరిపాలయంతం
శక్తీశ చాపం పరిభంజయంతం
క్షమా తనూజాం పరిణీతవంతం
నమామ్యహం దాశరథిం సురూపం