శ్రీరామనవమి శుభాకంక్షలు - సిరాశ్రీ

వన్నెల మాలను గైకొని
చిన్నెల జానకి రఘుపతి శిరమున వేసెన్
కన్నుల పండుగ కాగా
మిన్నును ముట్టెను ముదమది మిథిలా పురిలోన్

మునీంద్ర వాక్యం పరిపాలయంతం
శక్తీశ చాపం పరిభంజయంతం
క్షమా తనూజాం పరిణీతవంతం
నమామ్యహం దాశరథిం సురూపం

మరిన్ని వ్యాసాలు

ప్రభల సంస్కృతి .
ప్రభల సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
బుడబుక్కలవారు.
బుడబుక్కలవారు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పూరి జగన్నాధ రథ యాత్ర .
పూరి జగన్నాధ రథ యాత్ర .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
వీధి నాటకం .
వీధి నాటకం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
దేవదాసిల నృత్యం .
దేవదాసిల నృత్యం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
జముకులకథ .
జముకులకథ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గొరవయ్యల నృత్యం.
గొరవయ్యల నృత్యం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.