శ్రీరామనవమి శుభాకంక్షలు - సిరాశ్రీ

వన్నెల మాలను గైకొని
చిన్నెల జానకి రఘుపతి శిరమున వేసెన్
కన్నుల పండుగ కాగా
మిన్నును ముట్టెను ముదమది మిథిలా పురిలోన్

మునీంద్ర వాక్యం పరిపాలయంతం
శక్తీశ చాపం పరిభంజయంతం
క్షమా తనూజాం పరిణీతవంతం
నమామ్యహం దాశరథిం సురూపం

మరిన్ని వ్యాసాలు

కేదారనాధ్ .
కేదారనాధ్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
బదరీనాధ్ .
బదరీనాధ్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గంగోత్రి.చార్ థామ్ యాత్ర
గంగోత్రి.చార్ థామ్ యాత్ర
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యమునోత్రి.చార్ థామ్ యాత్రలొ తొలి ఆలయం.
యమునోత్రి
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.