కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

భాషామృతం
చవులూరే తెలుగుతనం...
చక్కెరలా తీయదనం!

జగాల దాటి జయకేతనం...
అమ్మభాషకిదే వందనం!!


నీకూ నాకూ మధ్య
ఎవరెవరికి మ్యాచ్ ఫిక్సింగు
జరిగిందో ఎవరికి ఎరుక?

ఏ పార్టీ ఐనా ఓట్ల గేంబ్లింగు
ఆపగలిగేది లేదుగనుక!!

శుభాకాంక్ష
సంస్కృతిని బతికించాలి...
సంప్రదాయాలను పరిరక్షించాలి!

కళల కాణాచిలా తెలుగులోగిలి...
కలకాలం నిండుగ విలసిల్లాలి!!