కథలు

tiger like a goat (Crime Story)
మేకవన్నె పులి (క్రైమ్ కథ)
- చెన్నూరి సుదర్శన్
అ(న)సూయ
అ(న)సూయ
- అమ్జద్.
Vastad is proud
వస్తా ద్ గర్వం
- నన్ద త్రినాధరావు
Preview
ముందుచూపు
- పద్మావతి దివాకర్ల
the victory
గెలుపు
- సన్నిహిత్‌
The ice has melted
మంచు కరిగింది
- రాజ్యలక్ష్మి
the bird
పక్షి
- ఎం బిందుమాధవి
The fourth husband
నాలుగో పతి
- మల్లవరపు సీతాలక్ష్మి
To fight
జగడం
- పద్మావతి దివాకర్ల
seventh fish
“ ఏడో చేప .....”
- చంద్రమౌళి కళ్యాణచక్రవర్తి
If you agree ...
నీకు అంగీకారమైతే...
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
- పద్మావతి దివాకర్ల
Milk minds
పాల మనసులు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Bsc
Bsc
- శ్రీనివాసరావు జీడిగుంట
True
నిజం
- పద్మావతి దివాకర్ల
love affections
మమతానురాగాలు
- మల్లవరపు సీతాలక్ష్మి