కథలు

Preview
ముందుచూపు
- దార్ల బుజ్జిబాబు
Property distributions (Stories told by toys)
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మనికథలు
- డా.బెల్లంకొండడ నాగేశ్వరరావు.
suvarna rekha(Fairy tales told by dolls)
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మనికథలు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Deteriorating civilization
దిగజారుతున్న నాగరీకం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Life vessel
జీవిత నౌక
- చంద్ర శేఖర్ కోవూరు
libra (Delicious stories told by toys.16.)
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు.16.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Distant hills
దూరపు కొండలు
- కందర్ప మూర్తి
Real players
నిజమైన ఆటగాళ్ళు
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
Curse
శాపమిమోచనం
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
The donkey smiled
గాడిద నవ్వింది
- కందర్ప మూర్తి
Companion
సహచరి
- బి.రాజ్యలక్ష్మి
Being a soldier is an adventure
సైనికుడంటే సాహసమే
- కందర్ప మూర్తి
Transformation
పరివర్తన
- దార్ల బుజ్జిబాబు
Stealing is good!
దొంగతనం మంచిదే!
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
Subbarayu holding the bed
సుబ్బారాయుడు పట్టి మంచం
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి