కథలు

Shreyobhilashi
శ్రేయోభిలాషి
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Vidhi vaata
విధి వాత
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Amayaka telivi
అమాయక తెలివి
- దమ్మవళం శ్రీనివాస్
Teeram cherina keratam
తీరం చేరిన కెరటం
- కందర్ప మూర్తి
Neelaveni nikha
నీలవేణి నిఖా
- అఖిలాశ
Nijayitike padavi
నిజాయితీకే పదవి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Karona kastakalam
కరోనా కష్టకాలం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Manisi
మనిసి
- అఖిలాశ
Vikramasenudi vijayam
విక్రమసేనుడి విజయం
- కందర్ప మూర్తి
Kreeda sphoorthi
క్రీడాస్ఫూర్తి
- డి.కె.చదువులబాబు
Bhale alochana
భలే ఆలోచన
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Naanna maripoyadu
నాన్న!మారిపోయాడు
- కె.వి.వి.లక్ష్మీ కుమారి