కథలు

name and fame
పేరు ప్రతిష్ఠలు (బాలల కథ)
- డి వి డి ప్రసాద్
story told by time
*కాలం చెక్కిన కథ*
- భాగవతుల భారతి
health is wealth
ఆరోగ్యమే మహా భాగ్యం
- బొందల నాగేశ్వరరావు
goodness returns as protection
చేసిన మంచే ఓ కంచైన వేళ
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
madhava
మాధవ
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
pest
తెగులు
- సన్నిహిత్‌
lonely life
ఒంటరి బతుకు
- యనమండ్ర ప్రసన్న కుమార్ , కువైట్
tit for tot
చెల్లుకు చెల్లు!
- పద్మావతి దివాకర్ల
tattered lives
చిరిగిన బతుకులు
- నాగమణి తాళ్ళూరి
reailise
కను విప్పు
- భాస్కర్ కాంటేకర్
sheshubabu' ant's line and uncle
శేషుబాబు చీమలదండు...
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
inside
అంతరంగం
- P. లక్ష్మీ పావని
good morning
ఉషోదయం
- లత పాలగుమ్మి
a.c.2420
క్రీ.శ. 2420
- పద్మావతి దివాకర్ల