కథలు

jeemoota trayamu(Delicious stories told by toys)
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
rakrudu(Delicious stories told by dolls.)
బొమ్మలుచెప్పిన కమ్మని కథలు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Surge
ఉప్పెన!
- రాము కోలా
Mutual aid
పరస్పర సాయం
- కందర్ప మూర్తి
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
golden mother
అమ్మ బంగారం
- ఎన్.ఎ.నాయుడు
Valuable donation
విలువైన దానం
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
vrttasurudu(Fairy tales told by dolls)
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మనికథలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Delicious stories told by toys
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
I dance
నేను డాన్స్ చేస్తాను
- డా.కందేపి రాణిప్రసాద్
chitrangi Fairy tales told by dolls
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మనికథలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
The resulting maneuver
ఫలించిన యుక్తి
- ఆదూరి.హైమావతి
Dead Sanjeevani (Fairy tales told by dolls.)
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మనికథలు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
I am myself
తానే నేనై
- భాగ్యలక్ష్మి ఆప్పికొండ
vasumitrudu Delicious stories told by toys
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు.19.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Revenge Telugu
పగబట్టిన తెలుగు
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు