కథలు

Nammakam
నమ్మకం
- దా. లక్ష్మీ రాఘవ
Neelaage andaroo
నీలాగే అందరూ
- బుద్ధవరవు కామేశ్వరరావు
Aanandaashruvulu
ఆనందాశ్రువులు
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Vichitra paalana
వి" చిత్ర " పాలన
- బోగా పురుషోత్తం,
Gajendra moksham
భాగవత కథలు - 13 గజేంద్ర మోక్షం
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Dushtulatho sahavasam
దుష్టులతో సహవాసం
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Conductor kashtaalu
కండక్టర్ కష్టాలు
- బి.రాజ్యలక్ష్మి
Charitra (tirigi raayabadutundi)
చరిత్ర (తిరిగి వ్రాయబడుతుంది)
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Pallaki
పల్లకి
- అరవ విస్సు
Kothibaava tenetutte
కోతిబావ తేనెతుట్టె .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Aabdikam
ఆబ్దీకం
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Lallabi
లల్లబి
- అరుణ
Vudatha Raju
ఉడత రాజు
- నిశ్చలవిక్రమ శ్రీ హర్ష