వ్యాసాలు

naa jnaapakaallomchi
నా జ్ఞాపకాల్లోంచి
- .. - డా.కె.ఎల్ .వి.ప్రసాద్
dakshina kailasam
దక్షిణ కైలాసం
- లక్ష్మీ పద్మజ దుగ్గరాజు
chamatkaram
చమత్కారం
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
naneelu
నానీలు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
count
‘’లెక్కిం’’చుకుందామా మరి!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
penumaka
పులకించిన పెనుమాక
- డాక్టర్ రావెళ్ల
Teeth is like this!
దంతం అంటే .. ఇలా !!
- డా. కె. ఎల్. వి. ప్రసాద్.
chamatkaram
చమత్కారం
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
naneelu
నానీలు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
veduka
వేడుక
- లక్ష్మీ పద్మజ దుగ్గరాజు
weekly horoscope november22nd to november 28th
వారఫలాలు
- డా. టి. శ్రీకాంత్
amma bhasha
అమ్మ భాష !!!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు