వ్యాసాలు

naa jnaapakaallomchi
నా జ్ఞాపకాల్లోంచి
- - డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
sayam lo trupti
సాయంలో తృప్తీ
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
naneelu
నానీలు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
endaro mahanubhavulu andarikee vandanaalu
ఎందరో మహానుభావులు
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
The only known Jyotirlinga with 2 names
జ్యోతిర్లింగం
- లక్ష్మి పద్మజ దుగ్గరాజు
finger in mouth
వేలు చీకితే … !!*
- డా. కె.ఎల్. వి. ప్రసాద్
naa jnaapakaallomchi
నా జ్ఞాపకాల్లోంచి
- డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
naluguru snehitulu
నలుగురు స్నేహితులు
- పేట యుగంధర్
naneelu
నానీలు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
chamatkaram
చమత్కారం
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
gurram nerpina patham
గుర్రం నేర్పిన పాఠం
- పేట యుగేంధర్