'గో తెలుగు' పాట - 'గజల్' శ్రీనివాస్

 

పల్లవి:
తెలుగు అక్షరం, తెలుగు లక్షణం - తెలుగు సంస్కృతి చూడాలంటే
గో తెలుగు ఇది గోతెలుగు
తనివి తీరని, తరగి పోవని - తెలుగు కడలిలో ఈదాలంటే
గో తెలుగు ఇది గో తెలుగు
బాపు గీతతో ముఖచిత్రం ముస్తాబైనది మీ కోసం
గో తెలుగు ఇది గోతెలుగు

చరణం 1:
కథలు నవలలు కొలువైన - పాటల, గజళ్ళ నెలవైన
గో తెలుగు ఇది గో తెలుగు
చిట్టి కవితలు, హైకూలు - నవ్యమైన పలు నానీలు
గో తెలుగు ఇది గో తెలుగు
భాషకు, యాసకు బంగరు సింహాసనమే గో తెలుగు ఇది గోతెలుగు
తెలుగు జాతికి, తెలుగు కీర్తికి కట్టిన కోటే గో తెలుగు ఇది గోతెలుగు

చరణం 2:
నవ్వుల బొమ్మల అచ్చట్లు - సరదా సినిమా ముచ్చట్లు
గో తెలుగు ఇది గోతెలుగు
పద్యాల్లోని రసపట్లు - అవధానంలో కనికట్లు
గో తెలుగు ఇది గోతెలుగు
నవతరానికి యువకలానికి వేదిక పరిచే గో తెలుగు ఇది గోతెలుగు
మహిళల, బాలల రచనలతో కళకళ లాడే గోతెలుగు ఇది గోతెలుగు