సమీక్షలు

book review
పుస్తక సమీక్ష
- -సిరాశ్రీ
Arjuna Phalguna || Telugu Independent Film 2017 || Written and Directed by Girish Veluru
లఘు చిత్రసమీక్ష
- రూపినేని ప్రతాప్
NENU MANISHINE || A SHORT FILM BY || FEROZ SHAIK
లఘు చిత్రసమీక్ష
- రూపినేని ప్రతాప్
madhuram short flim
మధురం లఘు చిత్రం సమీక్ష
- ప్రతాప్ రూపినేని
Gandhari || Telugu short film 2017 || Directed by Ravindra Pulle
గాంధారి లఘుచిత్ర సమీక్ష
- రూపినేని ప్రతాప్
WRITER || Telugu Independent Film 2017 || By Siva Krishna
రైటర్ లఘు చిత్ర సమీక్ష
- రూపినేని ప్రతాప్
Sumuhurtham Telugu Short Film 2017 || Directed By By Varahan Naaga Cherry
సుముహూర్తం లఘుచిత్రం
- రూపినేని ప్రతాప్
naya love story short flim
నయా లవ్ స్టోరీ లఘుచిత్రం
- రూపినేని ప్రతాప్
Nene Kaani Telugu Short Film || Directed By Srinivas Vinjanampati
నేనే కానీ లఘుచిత్ర సమీక్ష
- ప్రతాప్ రూపినేని