కథలు

subbaiah sunniundalu
సుబ్బయ్య సున్ని ఉండలు
- శాఖమూరి శ్రీనివాస్
jelocy
అసూయ
- పి.వి. సుబ్బారాయుడు
aasha mooredu-mosam baaredu
ఆశ మూరెడు-మోసం బారెడు
- చెన్నూరి సుదర్శన్
which bird great
ఏపక్షి గొప్పది
- పి.వి. సాయిసోమయాజులు
telivainavadu
తెలివైనవాడు
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు.
are idem lokam
లోకంతీరింతే
- డా.పి.కె. జయలక్ష్మి
problem
సమస్య
- లక్ష్మీ సుజాత
mahita
మహిత
- సామాన్య
nija linganna
నిజ లింగన్న
- చెన్నూరి సుదర్శన్
No stories
కథల్లేవూ
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
kanuvippu
కనువిప్పు
- కల్పన
peace and happiness
శాంతి సంతోషం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
asatomaa sadgamayaa
అసతోమా సద్గమయ
- బి.వి. రమణరావు
pity joginatham
పాపం జోగినాథం
- కె.కె. భాగ్యశ్రీ