కథలు

kamanuveedhikathalu
కమాను వీధి కథలు
- రామదుర్గం మధుసూదన రావు
bhadyata
బాధ్యత
- మోణంగి ప్రవీణ
teerpu
తీర్పు
- పోడూరి వేంకట రమణ శర్మ
ee vishaaniki virugudu undaa
ఈ విషానికి విరుగుడు వుందా
- సుంకర వి. హనుమంత రావు
kamanu veedhi kathalu
కమాను వీధి కథలు
- రామదుర్గం మధుసూధనరావు
pitrudeatalu
పితృదేవతలు
- జీడిగుంట నర్సింహ మూర్తి
room no. 333
రూం నెం 333.
- -హైమాశ్రీనివాస్
manchi - chedu
మంచి - చెడు
- పార్నంది వేంకట రామ శర్మ,
kaman veedhi kathalu
కమాను వీధి కథలు
- రామదుర్గం మధుసూధనరావు
markat
మర్కట్
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
manavatvam parimalinchina vela
మానవత్వం పరిమళించిన వేళ
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
talavonpu
తలవొంపు
- చిలకలపూడి సత్యనారాయణ
saputrasya gatirnasthi
సపుత్రస్య..గతిర్నాస్తి
- సుంకర వి. హనుమంతరావు
pragnan
ప్రఙ్ఞ్నాన్
- ఆదూరి.హైమావతి
nidhi chaalaa sukhamaa.
నిధి చాలా సుఖమా
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
badhyata
బాధ్యత
- చిలకలపూడి సత్యనారాయణ