కథలు

dog story
కుక్క
- ఓదెల వెంకటేశ్వర్లు
ichutalo vunna hayi
ఇచ్చుటలో వున్న హాయి
- డా. పేరం ఇందిరా దేవి
son stroke by mopuru Ramasheshu
సన్ స్ట్రోకు
- మోపూరు రామశేషు
debbakudebba
దెబ్బకుదెబ్బ
- పి.వి.డి.ఎస్.ప్రకాష్
yureka
యురేకా !
- వడ్డి ఓంప్రకాశ్ నారాయణ
nirantharam
నిరంతరం
- డా. పేరమ్ ఇందిరా దేవి