కథలు

musuru
ముసురు
- చిత్ర వెంకటేష్
avasaram
అవసరం
- పి బి రాజు
satya...saroja...sheshu..
సత్య ... సరోజ ....శేషు
- కె.ఎన్. మూర్తి
varapareeksha
స్వయంవరం
- కె.కె.భాగ్యశ్రీ
dowry kalyanam
డౌరీ కళ్యాణం
- తిరుమలశ్రీ
badaayi bhooruham
బడాయి భూరుహం
- ఆదూరి హైమావతి
buddhi vacchindi
బుద్ధి వచ్చింది
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
2nd story
అప్పారావూ-అప్పర్ బెర్తూ
- హైమాశ్రీనివాస్
atidhi satkaram
అతిథిసత్కారం
- ఎలక్ట్రాన్
samayaspoorti
సమయస్ఫూర్తి
- పి.వి.సుబ్బారాయుడు
the last case
చివరి కేసు
- చిత్రవెంకటేష్
kala kanidi
కల కానిదీ...
- సుంకర వి హనుమంతరావు..