విదర్బుడు - వాసుదేవుడు . - డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు

Vidarbhudu vasudevudu

విధర్భుడు

విధర్భునికి కుశుడు, క్రుథుడు, రోమపాదుడు జన్మించారు. రోమపాదునికి బభ్రువు ,అతనికి విభువు, అతనికి కృతి, అతనికి ఉశీకుడు, అతనికి చేది ,అతనికి చైద్యుడు జన్మించారు.క్రుథునికి కుంతి, అతనికి ధృష్టి, అతనికి నిర్వృతి ,అతనికి దశార్హుడు, అతనికి వ్యోముడు అతనికి జీమూతుడు, అతనికి వికృతి, అతనికి భీమరథుడు, అతనికి నవరథుడు, అతనికి దశరథుడు,అతనికి శకుని, అతనికి కుంతి, అతనికి దేవరాతుడు, అతనికి దేవక్షత్రుడు, అతనికి మధువు, అతనికి కురువశుడు, అతనికి అనువు, అతనికి పురోహోత్రుడు,అతనికి అంశువు ,అతనికి సాత్త్వతుడు ,అతనికి భాజమానుడు, భజి, దివ్యుడు, వృష్టి, దేవపృథుడు, అంథకుడు, మహాభోజుడు అనేవారు జన్మించారు. వీరిలో భాజమానుని మొదటి భార్యకు నిమ్రోచి, కంకణుడు, వృష్ణువు అనేవారు. రెండవభార్యకు శతజిత్తు, సహస్రజిత్తు,అయుతజిత్తులు జన్మించారు. వారిలో దేవపృథునికి బభ్రువు జన్మించాడు.మహాభోజుని సంతతి వారంతా ' భోజులు 'గా పిలవబడ్డారు. వృష్టికి సుమిత్రుడు, యుధాజిత్తూ లు జన్మించారు. యుధాజిత్తుకు శని, అనమిత్రుడు కలిగారు. అనమిత్రునికి నిమ్నముడు, అతనికి సత్రాజిత్తు, ప్రసేనుడు అనేవారు కలిగారు. అనమిత్రునికి శని, అతనికి సత్యకుడు, అతనికి అతనికి యుయుధానుడు (సాత్యకి) అతనికి జయుడు, అతనికి కుణి,అతనికి యుగంధరుడు జన్మించారు. అనమిత్రునికి పృశ్ని, అతనికి శఫల్కుడు, చిత్రకుడు జన్మించారు. శఫల్కునికి గాధి అనే భార్యవలన అక్రూరుడు, ఆసంగుడు, సారమేయుడు, మృదుకుడు, మృధుపచ్ఛవుడు, వర్మదృక్కు,ధృష్టవర్ముడు, క్షత్రోపేక్షుడు,అరిమర్ధనుడు ,శత్రుఘ్నడు, గంధమాధనుడు, ప్రతిబాహువు అనేపుత్రులు. సుచారువు అనే కుమార్తె జన్మించారు. వీరిలో అకూృరునికి దేవవలుడు, అనుపమ దేవుడు జన్మించారు.చిత్రునికి పృథుడు, విడూరథుడు మొదలగు వారు జన్మించి వృష్టి వంశంలో ప్రశిధ్ధులు అయ్యరు.అంధకునికి భాజమానుడు, కుకురుడు, శుచి,కంబళబర్హిషుడు అనేవారు కలిగారు.కుకురునికి వృష్టి,అతనికి విలోమతనయుడు, అతనికి కపోతలోముడు,అతనికి తుంబురుని స్నేహితుడైన అనువు జన్మించాడు. అతనికి దుంధుభి, అతనికి దివిదోత్యుడు,అతనికి పునరస్వు,అతనికి అహుడు అనే కుమారుడు,అహుకి అనేకుమార్తే కలిగారు. అహుకునికి దేవకుడు, ఉగ్రసేనుడుగా జన్మించారు. వీరిలో దేవకునికి దేవలుడు, అనుపమ దేముడు, సుదేముడు,దేవవర్ధనుడు జన్మించారు.వారికి ధృతదేవ, శాంతిదేవ, ఉదేవ,శ్రీదేవ, దేవరక్షిత, సహదేవ,దేవకి అనే సోదరిమణులు కలిగారు.వీరందరిని శ్రీకృష్ణుని తండ్రి వసుదేవుడు వివాహం చేసుకున్నాడు.

ఈవాసుదేవుడు యమునా నది దాటి పసిపాప కృష్ణుడిని తీసుకువెళతాడు. శూరసేన రాజ్యంలో యాదవ రాజు శూరసేనుడికి వసుదేవుడు జన్మించాడు . వాసుదేవుడికి దేవశ్రవ మరియు దేవభాగ వంటి చాలా మంది సోదరులు ఉన్నారు మరియు కుంతి (పాండవుల తల్లి ) , శ్రుతస్రవస్ ( శిశుపాలుని తల్లి ) మరియు ఇతరులు వంటి సోదరీమణులు ఉన్నారు. హరివంశ పురాణం ప్రకారం , గోకుల క్షత్రియ అధిపతి అయిన వసుదేముడు మరియు నంద సోదరులు లేదా బంధువులు. భార్యలు మరియు పిల్లలువసుదేవుడు దేవకిని వివాహం చేసుకున్నాడు మరియు పౌరవి రోహిణి , మదిర, వైశాఖి, భద్ర, సునామ, సహదేవ, శాంతిదేవ, శ్రీదేవ, దేవరక్షిత, వృకాదేవి, ఉపాదేవి మరియు బాదర్వ వంటి ఇతర భార్యలను కూడా కలిగి ఉన్నాడు. రోహిణికి బలరాముడు , శరణుడు మరియు శత అనే అనేకమంది కుమారులు జన్మించారు . వృకాదేవి అవగాహ మరియు నందకకు జన్మనిచ్చింది. దేవకి ద్వారా, అతనికి ఎనిమిది మంది కుమారులు ఉన్నారు - వారిలో ఆరుగురు కంసచే చంపబడ్డారు మరియు మిగిలిన ఇద్దరు బలరాముడు (రోహిణి గర్భంలోకి మార్చబడ్డారు) మరియు కృష్ణుడు . అతనికి ఒక కుమార్తె కూడా ఉంది - రోహిణి నుండి సుభద్ర . భాగవత పురాణంలోని కొన్ని సంస్కరణల్లో, వాసుదేవుడు కాశీ యువరాణి అయిన సుతనుని కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు మరియు వారికి పౌండ్రక అనే కుమారుడు జన్మించాడు .

వాసుదేవుడు తన కుమారుల ద్వారా అనేక మంది వారసులను గుర్తించాడు. శరణకు సత్యధృతి మరియు మార్స్తి వంటి చాలా మంది కుమారులు ఉన్నారు, మరియు శతకు సార్థి అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. బలరాముడు రేవతిని వివాహం చేసుకున్నాడు మరియు ఇద్దరు కుమారులు - నిషాత మరియు ఉల్ముక & ఒక కుమార్తె - వత్సల/శశిరేఖ. కృష్ణుడికి 8 మంది ప్రధాన భార్యలు ఉన్నారు మరియు వారికి ప్రద్యుమ్నుడు , సాంబుడు , భానుడు మొదలైన అనేక మంది పిల్లలను కన్నారు మరియు వారికి కూడా చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు. వాసుదేవుని కుమార్తె సుభద్ర పాండవ యువరాజు అర్జునుని వివాహం చేసుకుంది మరియు వారికి ఒక కుమారుడు అభిమన్యుడు జన్మించాడు . అంతిమంగా, యుధిష్ఠిరుని తర్వాత కురు సింహాసనాన్ని అధిష్టించిన అభిమన్యుని కుమారుడు పరీక్షిత్ .

యాదవ సోదర హత్యలో చాలా మంది యాదవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు . కృష్ణుడు, బలరాముడు మరియు వాసుదేవుడు తరువాత తమ ప్రాణాలను విడిచిపెట్టారు, మరియు పాండవులు వారితో పాటు మిగిలిన యాదవ పిల్లలను మరియు స్త్రీలను ఇంద్రప్రస్థానికి తీసుకువెళ్లారు , అక్కడ ప్రద్యుమ్మ మనవడు వజ్రుడు మధుర రాజుగా పట్టాభిషేకం చేయబడ్డాడు మరియు మరికొందరు ప్రాణాలు కూడా వివిధ ప్రాంతాలకు రాజులుగా పట్టాభిషేకం చేయబడ్డారు.

కశ్యపుడు వాసుదేవునిగా అవతరించాడు.వరుణుడు లేదా బ్రహ్మ దేవతల శాపం కారణంగా కశ్యప ఋషి కృష్ణుని తండ్రి వాసుదేవునిగా అవతరించినట్లు చెబుతారు .ఒకసారి, ఋషి తన ఆశ్రమంలో ఒక యజ్ఞం (ఒక కర్మ త్యాగం) చేసినట్లు చెబుతారు . కశ్యపుడు పాలు , నెయ్యి నైవేద్యాల కోసం వరుణ దేవుడి సహాయం కోరాడు . వరుణుడు ఋషికి అవసరమైన నైవేద్యాలను అందించే ఒక దివ్యమైన ఆవును ఇచ్చాడు. యాగం పూర్తి చేసిన తర్వాత, కశ్యపుడు ఆవును తిరిగి దేవత వద్దకు తీసుకురావడంలో ఆలస్యం చేశాడు. వరుణుడు ఋషి మరియు అతని భార్య, అదితి, కృష్ణుడి అవతారంలో విష్ణువు యొక్క తల్లిదండ్రులు వసుదేవుడు మరియు దేవకిగా భూమిపై జన్మించమని శపించాడు. ఇతర పునరావృతాలలో, కశ్యప ఒక ఆచార యాగం కోసం వరుణుడి నుండి ఒక దైవిక ఆవును దొంగిలించాడని చెప్పబడింది. దేవత తన జోక్యం కోసం బ్రహ్మను అభ్యర్థించింది . ఆవును దొంగిలించినందుకు బ్రహ్మ కశ్యపుని గోవుల కాపరిగా భూమిపై పుట్టమని శపించాడు. అతని భార్యలు, అదితి మరియు సురసలు అతని ఆశ్రమంలో గోవులను దాచడంలో అతనికి సహకరించారు కాబట్టి, వారు కూడా భూమిపై అతని ఇద్దరు భార్యలు, దేవకి మరియు రోహిణిగా జన్మించారు .

మరిన్ని కథలు

Swayam vupadhi
స్వయం ఉపాధి
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Neelambari
నీలాంబరి
- రాము కోలా దెందుకూరు.
Indradyumnudu
ఇంద్రద్యుమ్నుడు
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Vyapari telivi
వ్యాపారి తెలివి
- ౼డా.బెల్లంకొండ & ౼డా.దార్ల
Sundaramidi palle
సుందరామిడి పల్లె
- సి.లక్ష్మి కుమారి
Snehadharmam
స్నేహ ధర్మం
- భానుశ్రీ తిరుమల
Return gift
రిటర్న్ గిఫ్ట్
- కలం పేరు: బామాశ్రీ : రచయిత పేరు: బాలాజీ మామిదిశెట్టి
Blue horse
బ్లూ హార్స్
- ఎం వి రమణరావ్