కథలు

valentines day story
ప్రేమికుల రోజు
- కాంతి శేఖర్. శలాక
she like pearl social story
కడిగిన ముత్యం
- లత పాలగుమ్మి
the solution
పరిష్కారమార్గం
- కందర్ప మూర్తి
she like jasmine
మల్లి విరిసింది(ఒక వేశ్య కథ)
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
secrete
అసలు సంగతి
- పద్మావతి దివాకర్ల
bride groom jump
పెళ్లికూతురు... జంప్
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
good days
మంచి రోజులు
- ఎన్ ‌‌‌వి.రామశేషు
what is life
జీవిత పరమార్థం
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
everybody has own life
ఎవరి బ్రతుకులు వారివి
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
చారుమతి
చారుమతి
- లత పాలగుమ్మి
అత్తలు...కోడళ్ళు
అత్తలు...కోడళ్ళు
- కాంతి శేఖర్ శలాక
if done mistake...
తప్పు చేస్తే..
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
forever
ఉభయ కుశలోపరి
- అయ్యగారి శ్రీనివాస్
if bride went out...
అమ్మాయి లెచిపోతే...?
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
justice by god
దేవుడు చేసిన న్యాయం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు