కథలు

The horoscope is reversed
జాతకం తిరగబడింది
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
great opportunity
మహదావకాశం
- డి వి డి ప్రసాద్
Good medicine
భలే మందు
- బుద్ధవరపు కామేశ్వరరావు
Virtuous couple
పుణ్య దంపతులు
- రాము కోలా.దెందుకూరు
right way
ధర్మ మార్గం
- బోగా పురుషోత్తం
you done mistake darling
తప్పు చేసావు భార్యామణీ!
- పద్మావతి దివాకర్ల
The new midge Ademma
కొత్త మిద్దె ఆదెమ్మ
- కనుమ ఎల్లారెడ్డి
* Experience *
*అనుభవం*
- భాగవతుల భారతి
Aunt
అత్తమ్మ
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
Picinari
పిసినారి
- డి వి డి ప్రసాద్
Inhuman
అమానుషం
- బుద్ధవరవు కామేశ్వరరావు
Improper donation
అపాత్ర దానం
- పద్మావతి దివాకర్ల
Ruby in clay
మట్టిలో మాణిక్యం
- డాక్టర్. షహనాజ్ బతుల్
మహత్కార్యం
మహత్కార్యం
- పద్మావతి దివాకర్ల
Teaching (children's story)
ఉపదేశం (బాలల కథ)
- డి వి డి ప్రసాద్